Course 課程

幼童 Kwik Maths 速算班

【KWIK Maths】是一套完整的數學課程,以獨特及有趣的學習方式,訓練學生高速計算的能力。效果比心算更準,比直式計算更快。【KWIK Maths】專利註冊的橫向計算方法,可以高速計算多位數的加、減、乘、除的四式混算,有效提升小朋友的數學計算的能力。保證12堂成績,家長看見《明顯的進步》                  

對象:K1 -K3          

費用:$1250/4 堂

目標:1) 改善幼童經常犯的錯誤,漏進位、忘退位及大意抄錯直式。對於恐懼數學科的小學生特別有幫助。
           2) 可直接運用於小學校內數學試題,以直接提升校內數學成績為目標。
           3) 更易考入心儀之小一學校,並為小一做好準備